Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego ESTETYCZNE
prowadzonego przez Estetyczne Kraśnicki Dąbrowska Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie

 

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Kontakt ze Sprzedawcą
 4. Wymagania techniczne
 5. Ceny i opłaty
 6. Rejestracja 
 7. Zasady składania Zamówień
 8. Dostępne formy płatności i dostawy 
 9. Ścieżka zakupu
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży
 11. Reklamacje i gwarancja 
 12. Ochrona Danych Osobowych w Sklepie internetowym
 13. Zmiany Regulaminu
 14. Postanowienia końcowe

I Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Estetyczne dostępny pod adresem internetowym www.estetyczne.com prowadzony jest przez Estetyczne Kraśnicki Dąbrowska Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul.  Kurhan 23, 02-203 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000905865, NIP 7011039452, REGON 389209810.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

3. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

II Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Sprzedawca - Estetyczne Kraśnicki Dąbrowska Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul.  Kurhan 23, 02-203 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000905865, NIP 7011039452, REGON 389209810.

4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5. Klient Profesjonalny – Klient posiadający uprawnienia do wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej

6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod następującym adresem internetowym www.estetyczne.com, zajmujący się sprzedażą Produktów on-line.

8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

11. Konto - konto Klienta w Sklepie, w ramach którego gromadzone są dane osobowe podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

12. Konto zwykłe – Konto przeznaczone dla Klientów będących osobami  fizycznymi

13. Konto firmowe – Konto przeznaczone dla pozostałych kategorii Klientów

14. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

15. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

16. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

17. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sklep zajmuje się sprzedażą następujących Produktów: produkty profesjonalne do zbiegów z zakresu medycyny estetycznej, kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy i ciała, kosmetyki do makijażu

18. Produkt Profesjonalny – Produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych

19. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu między Klientem a Sprzedawcą zawarta za  pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się odpowiednio do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

20. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Klienta

III Kontakt ze Sprzedawcą

1. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych poniżej.
2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

 • Adres Sprzedawcy: ul. Kurhan 23, 02-203 Warszawa
 • Adres e-mail Sprzedawcy:  biuro@estetyczne.com
 • Chat na stronie www.estetyczne.com (okno dostępne w prawym dolnym rogu)
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 784 944 691
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 26 1020 1055 0000 9102 0498 0787

3. Kontakt ze Sprzedawcą telefoniczny, za pośrednictwem chatu i mailowy możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

IV  Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • włączona obsługa plików cookies.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

V Ceny  i opłaty

1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych, w formie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) oraz netto (bez uwzględnienia podatku VAT).
2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, usługi  wysyłki i doręczenia Produktu) o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


VI Rejestracja

1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Klienta:

 • W przypadku Konta zwykłego: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres przesyłki.
 • W przypadku Konta firmowego: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail osoby składającej zamówienie oraz nazwę firmy, NIP, adres siedziby firmy. 

2. Założenie Konta w Sklepie nie podlega opłatom.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bezpłatnie usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w części III Regulaminu „Kontakt ze Sprzedawcą”.
5. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z procedurą opisaną powyżej, albo przez podanie niezbędnych danych identyfikacyjnych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 

VII Zasady składania Zamówień

1. W przypadku Klientów posiadających konto w Sklepie należy:

 • Zalogować się na Konto
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia
 • kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu)
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
 • opłacić zamówienie 


2. Dla Klientów nieposiadających konta i dokonujących zakupów bez rejestracji: W celu złożenia Zamówienia należy: 

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia
 • kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych identyfikacyjnych i adresowych odbiorcy 
 • wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu)
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
 • opłacić zamówienie 

VIII Dostępne formy płatności i dostawy 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

 • Przesyłka do Paczkomatów firmy InPost
 • Przesyłka kurierska firmy InPost 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

IX Ścieżka zakupu

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia. Od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz formularz odstąpienia od Umowy w przypadku Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wskazanej powyżej wiadomości e-mail od Sprzedawcy. 
4. Faktura za zamówienie zostanie udostępniona Klientowi w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Klient. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.
5. W przypadku wyboru przez Klienta: 

 • płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w informacjach o produkcie, w polu „Wysyłka w”.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Sprzedawcę Zamówienia.
9. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Zamówienia. 
10. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości i przesłać go na adres: biuro@estetyczne.com 
11. 
Przy przesyłce do Paczkomatu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku paczkę należy pozostawić w skrytce lub udać się do najbliższego punktu InPost w celu spisania protokołu szkody. Następnie należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji i opisać wszelkie nieprawidłowości w drodze mailowej na adres: biuro@estetyczne.com 
12. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 
13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. 


X Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, bądź innej wskazanej przez nich osobie.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin biegnie od dnia dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą: tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w części III Regulaminu „Kontakt ze Sprzedawcą”.
6. Formularz odstąpienia od Umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
7. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca niezwłocznie zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach i sposobach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub  Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

XI Reklamacje i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, z wyjątkiem Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
5. Reklamację można zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione.
8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w części III  Regulaminu - „Kontakt ze Sprzedawcą”.
9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 
10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XII Ochrona Danych Osobowych w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe podane przez Klientów w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką ochrony prywatności oraz Polityką plików cookies.
3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie Danych Osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Magda Kraśnicka- Sobierajska dostępna pod adresem: iodo@estetyczne.com oraz pod numerem tel. 606-237-311 lub pisząc na adres siedziby Administratora Danych Osobowych. 
5. Dane Osobowe Klientów przekazywane są Sprzedawcy przede wszystkim przy rejestracji konta, w związku z dokonywaniem zakupów, wysyłką newslettera, kontaktem mailowym lub telefonicznym lub kontaktem za pośrednictwem chata, mediów społecznościowych (Facebook, Instagram), przeglądaniem ofert zamieszczonych na Stronie Internetowej, zgłoszeniem i uczestnictwem w Szkoleniach specjalistycznych, uczestnictwem w programach lojalnościowych, konkursach lub akcjach promocyjnych oraz w związku z aktualizacjami Danych Osobowych Użytkowników dokonywanymi za pośrednictwem konta.
6. Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności korzysta Klient.
7. Szczegółowe informacje na temat zakresu, celów, podstaw prawnych oraz okresu przetwarzania Danych Osobowych Klientów znajdują się w Polityce ochrony prywatności oraz Polityce plików cookies.
6. Sprzedawca umożliwia Klientom korzystanie ze wszystkich praw wynikających z  art. 15-22 RODO. Więcej na ten temat w Polityce ochrony prywatności.
7. Sprzedawca może przekazywać Dane Osobowe Klientów zaufanym partnerom, świadczącym usługi na rzecz Sprzedawcy. Więcej na ten temat w Polityce ochrony prywatności.

XIII Zmiany Regulaminu 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. m.in. w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu: 

 • zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
 • nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
 • zmiany sposobów płatności i dostawy
 • usprawnienie działania Sklepu;
 • poprawa ochrony prywatności Klientów;
 • zmiany w Polityce ochrony prywatności;
 • zmiany technologiczne i funkcjonalne;
 • zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
 • zmiany redakcyjne.

2. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta w drodze mailowej. 
3. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 2 dni od momentu powiadomienia Klientów o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie Sklepu oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta.
4. W szczególnych przypadkach podyktowanych kwestiami bezpieczeństwa lub wymogami regulacyjnymi, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu bez zachowania wskazanego powyżej terminu. 

XIV Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedawcą a Klientem jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, RODO, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

Załącznik do Regulaminu: FORMULARZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

 

……………………….,

(data)

 

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..

…………………………………………

(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu do kontaktu)

Estetyczne Kraśnicki Dąbrowska Sp. J.

ul. Kurhan 23

02-203 Warszawa

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

 

 1. ……………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………., 

 

 1. ……………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,

 

 1. ……………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,

 

 1. ……………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..

 

Odbiór towaru nastąpił w dniu ……………………

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

 

Poniżej wskazuję dane do zwrotu kosztów zakupu towaru.

…………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..…… 

 

………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta, 

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl